Kto może przyłączyć gaz?

Instalacja gazowa, 25 września 2019

kto może przyłączyć gaz, przyłącza gazowe

Jakie uprawnienia powinny posiadać osoby, które wykonują przyłączenie instalacji gazowej lub naprawy instalacji gazowej?

Niezależnie, czy potrzebne nam podłączenie instalacji gazowej do domu, czy stosunkowo drobna praca, taka jak podłączenie kuchni gazowej do instalacji, osoba, której to zlecamy musi mieć stosowne uprawnienia.

 

Uprawnienia gazowe g3

Uprawnienia g3 pozwalają zajmować się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji gazowych oraz sieci gazowych. Osoba z uprawnieniami g3 może zajmować się zarówno montażem urządzeń, sieci oraz instalacji, jak i ich konserwacją oraz sprawować dozór – np. w zakresie przeglądów okresowych.

Osobie z uprawnieniami g3 możemy zatem powierzyć montaż przyłącza instalacji gazowej do budynku, jak i przegląd np. kuchni gazowej czy pieca gazowego w domu. W przypadku stwierdzenia awarii, technik z uprawnieniami g3 może podjąć się stosownych napraw.

 

Jak zdobywa się uprawnienia g3?

Aby otrzymać uprawnienia g3 trzeba zdać egzamin, poprzedzony kursem przygotowawczym. Kursy i egzaminy prowadzą różne instytucje. Może być to Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ale także  SITPS (czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego) czy (SIMP) (Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich) lub PSE (Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne). Prawo do powoływania komisji, które mogą nadawać uprawnienia g3 ma Urząd Regulacji Energetyki (URE).

 

Czy można samodzielnie podłączyć gaz?

Instalacje i sieci gazowe mogą być wykonywane tylko przez osoby z uprawnieniami gazowymi. To samo dotyczy podłączenia choćby kuchenki gazowej lub pieca gazowego. Jakie są konsekwencje samodzielnego podłączenia pieca lub kuchenki? Pomijając już fundamentalny problem, jakim jest stworzenie zagrożenia wybuchem gazu, za co grozi odpowiedzialność karna, prozaiczną konsekwencją samowolnych działań jest utrata gwarancji na urządzenie. Warunkiem gwarancji jest montaż urządzenia przez wykwalifikowanego technika i potwierdzenie tego odpowiednim protokołem na druku dostarczanym przez producenta kuchenki lub pieca.

 

Uprawnienia energetyczne G3 obejmują następujące urządzenia, instalacje i sieci gazowe:

  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • turbiny gazowe;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Jak sprawdzić uprawnienia gazowe?

Jeśli chcemy sprawdzić czy osoba podejmująca się prac w zakresie instalacji, sieci lub urządzeń gazowych jest do tego uprawnienia możemy poprosić ją o zaświadczenie o wpisie do  Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Dotyczy to nie tylko uprawnień gazowych, ale także elektrycznych czy hydraulicznych. Wpis taki jest dokonywany na podstawie decyzji wydawanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W rejestrze znajdują się też dane osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Zobacz także

Nasi partnerzy